• Profil podnikatele

  Mají-li být poradci začínajícím podnikatelům co nejvíce nápomocní, potřebují dostatečné a přesné informace o dovednostech, které musí podnikatel mít, jestliže chce být ve své činnosti úspěšný. Tato kapitola obsahuje veškeré informace, které poradce potřebuje k tomu, aby dokázal posoudit, zda klient (budoucí podnikatel) má požadované odborné dovednosti. Druhá část tohoto oddílu se zabývá tím, jak může poradce pomoci klientovi, který příslušné odborné dovednosti nemá (jak je získat a rozvíjet). Na konci této kapitoly by poradce měl mít lepší představu o profilu daného klienta a o tom, jak zjistit, zda má klient vše, co k podnikání potřebuje.
 • Kde se dozvíte víc o testech podnikatelské způsobilosti

  Tato kapitola obsahuje odkazy na příslušné zdroje: testy online, které poradcům umožní určit, zda má klient osobní dovednosti k tomu, aby se mohl stát úspěšným podnikatelem. Zdroje jsou seřazeny podle zemí (Česká republika, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) a kromě názvu a internetového odkazu je uveden i stručný popis.
 • Posouzení podnikatelského námětu

  V této kapitole mohou poradci najít dostatečné množství zdrojů k tomu, aby dokázali posoudit životaschopnost podnikatelského námětu v souladu s požadavky klientů, kteří zvažují podnikání. K posuzování životaschopnosti podnikatelského nápadu neexistují žádné univerzální postupy či návod. Jsou však určitá kritéria, která je třeba vzít v úvahu a která by po přečtení této části měl poradce umět vysvětlit.

 • Vypracování podnikatelského záměru

  Tato kapitola předkládá informace a materiály, které poradce musí mít, jestliže chce klientovi pomoci s tvorbou podnikatelského záměru. Kromě těchto informací jsou zde uvedeny i různé zdroje, které lze při zpracovávání podnikatelského plánu využít. Cílem je, aby poradce poskytl budoucímu podnikateli možnost pečlivě svůj plán zvážit a jasně stanovit své cíle.

 • 2.5 Realizace podnikatelského záměru

  Tato kapitola se zabývá některými požadavky, na kterých stojí realizace podnikatelského záměru. Jde o právní náležitosti, požadavky v oblasti zdraví a bezpečnosti práce, požadavky týkající se financí, plateb, logistiky a dalších technických aspektů. Na základě těchto informací by měl být poradce schopen klientům vysvětlit, jak sestavit plán jednotlivých kroků, které zajistí naplnění stanovených podnikatelských cílů.

 • Vytváření a budování sítí kontaktů

  V této kapitole se pojednává o tom, jak je důležité navazovat kontakty a budovat kontaktní sítě, aby si poradci mohli vyměňovat nápady, informace, nabídky a osvědčené postupy s ostatními odborníky. Na základě rozvíjení dobrých vztahů s představiteli různých odborných povolání může poradce lépe držet krok s aktuálním vývojem a být takzvaně „na příjmu“. To mu umožní poskytovat kvalitnější služby klientům (budoucím podnikatelům), protože bude mít komplexní přehled o příslušných iniciativách a organizacích, které podporují podnikání.
 • Kde se dozvíte víc o podnikatelských sítích

  Vzhledem k tomu, jaký význam má pro úspěšné podnikání budování a rozvíjení kontaktů, jsou této kapitole jsou uvedeny informace o některých významných podnikatelských sítích v různých zemích. K dispozici jsou různé zdroje, ze kterých lze čerpat. Jsou seřazeny podle zemí (Česká republika, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) a kromě názvu a internetového odkazu je uveden i stručný popis.

 • Dejte o svých programech vědět

  Cílem této kapitoly je zdůraznit, jaký význam má pro začínající podnikatele šíření příslušných informací. Po jejím přečtení by měl být poradce schopen poskytnout přehled možných propagačních strategií v souladu s různými tématickými okruhy.

 • Sebehodnoticí test

  Sebehodnoticí test vám pomůže zjistit, zda jste pochopili podstatu diskutovaného tématu.